کامران خان زاده

تخصص:
موسس و مسئول فنی
تجربه و تخصص:
کارشناس ارشد
سابقه کار:
از 1385
شماره تماس:
02177959314

بیوگرافی

بیوگرافی

مهارت های حرفه ای

ت
%
ن
%
ت
%

آموزش

م

رهنمودهای شغلی

زندگینامه

تماس با من