زهر نامداران

کبری صفری فرد

روانشناس
کار از سال ۱۳۹۳
زهر نامداران

زهرا بنی عامریان

روانشناس
کار از سال ۱۳۹۹
زهر نامداران

دکتر شیدا رسولی آزاد

روانشناس
کار از سال ۱۴۰۰

دکتر سعید علوی

روانشناس
کار از سال ۱۴۰۰

شقایق خان زاده

کارشناس مددکاری اجتماعی
کار از سال 1395

شبنم خان زاده

کارشناس مددکاری اجتماعی و مسئول بخش اداری
کار از سال 1393

کامران خان زاده

موسس و مسئول فنی
کار از سال 1392