اعظم عباسیان

روانشناس
کار از سال 1395

مرتضی دلاور پور

روانشناس
کار از سال 1395

محدثه حسن کار یاری

روانشناس
کار از سال 1395

اشرف بخشایش

روانشناس
کار از سال 1395

سمیه یوسف پور

کارشناس مددکاری
کار از سال 1398

شقایق خان زاده

کارشناس مددکاری
کار از سال 1395

شبنم خان زاده

کارشناس مددکاری و مسئول بخش اداری
کار از سال 1393

کامران خان زاده

موسس و مسئول فنی
کار از سال 1392